Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - VI ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ JESIEŃ 2023 TUTAJ

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

 tn plakat 2023

  ZAPISY DO X ZAKOPIAŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI TUTAJ

 

 

 

 ********************************************************************************************************************************************************************

 

 

tn poster niepodleglosc Rozpoczęły się zapisy na VI Zakopiański Bieg Niepodległości. Zawody zorganizowane przez MOSiR Zakopane odbędą się 11 listopada br.
Zawodnicy będą rywalizować na dystansie 10 km. Imprezami towarzyszącymi będzie bieg na dystansie5 km , 5km marsz nordic walking VI Zakopiański Integracyjny Bieg niepodległości w którym zawodnicy przebiegną dystans 400 m a także Bieg Stulecia. Szczegóły poniżej.

ZAPISY NA VI  ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI TUTAJ

 

VI ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – BIEG GŁÓWNY DYSTANS 10KM,
IMPREZY TOWARZYSZĄCE – BIEG NA DYSTANSIE 5 KM, MARSZ NORDIC WALKING - 5 KM, VI ZAKOPIAŃSKI INTEGRACYJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 400 M
BIEG STULECIA 2019

REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Burmistrz Miasta Zakopane
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Współorganizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem
Patronat medialny – maratonypolskie.pl, Tygodnik Podhalański
Partner Biegu – Zakopiańskie Centrum Kultury

I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta Zakopane i jego historii.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 r. w Zakopanem.
2. Start będzie miał miejsce w okolicach Urzędu Miasta Zakopane na ul. Kościuszki - godzina 9.30 – start zawodników biegu integracyjnego na dystansie 400 metrów - godzina 10.00 – start zawodników biegu na 5 i 10 km - godzina 10.03 – zawodnicy Nordic Walking.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. 4. Zakończenie zawodów godzina 14.00 – kino „Sokół”

III. TRASA, DYSTANS
1. Trasa (pętla) będzie przebiegać ulicami: START przed Urzędem Miasta Zakopane na ulicy Kościuszki - skręt w lewo w Aleje 3 Maja – Krupówki – Zamoyskiego - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - skręt w lewo w Tetmajera - skręt w lewo w Grunwaldzką - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - Sabały - skręt w lewo w Zamoyskiego - Witkiewicza - Sienkiewicza - skręt w lewo w Kościuszki przed Urząd Miasta Zakopane META. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie prowadzi chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
2. Biegacze na dystansie 10 km pokonują pętlę 2 razy, na dystansie 5 km i nordic walking 1 pętlę. 3. Zmiana zadeklarowanego dystansu podczas biegu skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu i marszu wynosi 1,5 godziny.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 27 września do 5 listopada drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
2. Pakiety startowe odbierać można od dnia 10 listopada w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby w wieku 14 lat /urodzone 11.11.2005/ i starsze, w biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 4. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 20 października 2019 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 20 października organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu/Marszu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. 6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Niezastosowanie się do tego zapisu regulaminu skutkować będzie nie uwzględnieniem zawodnika przy dekoracji zwycięzców i podziale nagród.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
9. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów.

VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegach i nordic walking wynosi: - dla osób zapisanych do dnia 4 października opłata startowa wynosi 1918 groszy (19,18 zł) - dla osób zapisanych od dnia 5 października do dnia 5 listopada opłata startowa wynosi 50 zł - w biurze zawodów 10 i 11 listopada opłata startowa wynosi 100 zł dla pierwszych 300 zapisanych i opłaconych zawodników Organizator zapewnia medal „Biegu Stulecia”, który będzie dołączony do pakietu startowego. za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się przez panel zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową o wysokości opłaty startowej decyduje data wpłynięcie na konto Organizatora (patrz wyżej) start zawodników w biegu integracyjnym na dystansie 400 metrów jest bezpłatny.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłat należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy.
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 i czynne będzie:
w dniu 10 listopada, w godzinach 16.00 – 20.00
w dniu 11 listopada, w godzinach 7.00 – 9.00 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. KLASYFIKACJA

Zawodnicy w biegu głównym (10km) zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych
Junior K/M od 14 do 18 lat osoby urodzone w latach 2005 - 2002 Senior K/M od 19 do 39 lat osoby urodzone w latach 2001 - 1980 Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1979 – 1970 Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1969 – 1960 Weteran II K 60 lat i starsze osoby urodzone w latach 1959 i starsze Weteran II M od 60 do 69 lat osoby urodzone w latach 1959 - 1950 Super Weteran M 70 lat i starsze osoby urodzone w roku 1949 i starsze

XI. NAGRODY:
PULA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH – 14 450 złotych Bieg Główny na dystansie 10 km

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni 1 miejsce – 500 złotych 2 miejsce – 400 złotych 3 miejsce – 300 złotych
Klasyfikacja zawodników z obywatelstwem polskim Open Kobiety / Mężczyźni 1 miejsce – 500 złotych 2 miejsce – 400 złotych 3 miejsce – 300 złotych
Nagrody w klasyfikacjach Open Kobiet / Mężczyzn i zawodników z obywatelstwem polskim Open Kobiet / Mężczyzn nie kumulują się
w kategoriach wiekowych 1 miejsce – 200 złotych 2 miejsce – 150 złotych 3 miejsce – 100 złotych Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.
Bieg na dystansie 5 km Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – 350 złotych 2 miejsce – 300 złotych 3 miejsce – 250 złotych 4 miejsce – 200 złotych 5 miejsce – 150 złotych 6 miejsce – 100 złotych
Upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Zakopanego. Puchar dla najliczniejszej rodziny (dzieci + rodzice + dziadkowie + …) uczestniczącej w zawodach (łącznie 10 km + 5 km + NW)
Organizator przewiduje specjalne premie w wysokości 1000 złotych dla zawodników za ustanowienie nowego rekordu trasy w biegu na 10 km. Aktualne rekordy trasy: Kobiety: Lilla Fiskovicz (Mołdawia) – 34:43,9; Mężczyźni: Silas Kiprono Too (Kenia) – 30:41,5
Marsz nordic walking - kategorii open K i open M – miejsca 1 - 3 statuetki

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 517589080, 182073966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 5. Komisję sędziowską powołuje Organizator. 6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące 7. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 10. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej: wyniki z biegu na 10 km, 5km – wg rankingu, marsz nordic walking – punkty za udział (10 pkt.).