Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - V Bieg Kurierów Tatrzańskich

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                       AKTUALNY KALENDARZ IMPREZ ZIMA 2023/2024 TUTAJ

 

*************************************************************************************************************************************************************************** 

***************************************************************************************************************************************

 

tn plakat tropemwilczym 20240001 00

REGULAMIN TUTAJ

 

 ZAPISY TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************

ZAWODY ODWOŁANE
UWAGA !!! ZAWODY XLVI Szkolna Liga Sportów Zimowych Puchar Zakopanego Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim na stoku narciarskim Polana Szymoszkowa w dniu 3.02.2024 r. zostają odwołane z powodu fatalnych warunków na stoku narciarskim

tn puchar Zakopanego Dzieci 2024 4 

 

 

 

 

tn IMG 1428 21 września w Zakopanem rozegrany zostanie V Bieg Kurierów Tatrzańskich. Zawodnicy będą rywalizować na dystansie 5 km. równocześnie przeprowadzony zostanie II Bieg Kurierów Tatrzańskich na dystansie 10 km oraz II Bieg Służb Mundurowych im Kurierów Tatrzańskich. Szczegóły poniżej.

 

REGULAMIN

V BIEGU KURIERÓW TATRZAŃSKICH – 5 km ZAKOPANE 21.09.2019r.
II BIEGU Kurierów Tatrzańskich - 10 km
II BIEGU Służb Mundurowych im. „Kurierów Tatrzańskich” - 10 km
I. ORGANIZATOR BIEGU:
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem honorowym:
1) Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka
2) Burmistrza Miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli

III. CELE
1. Upamiętnienie działalności Kurierów Tatrzańskich działających w ramach ZWZ AK „ ZAGRODA”, formacji wojskowych i organizacji walczących o niepodległość.
2. Przypomnienie mieszkańcom Podhala i Polski bohaterskiej działalności Kurierów Tatrzańskich utrzymujących łączność w okresie okupacji niemieckiej pomiędzy Rządem w Londynie, a państwem podziemnym.
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród przedstawicieli Podhala i Służb Mundurowych
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 21 września (sobota) 2019 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.
Program zawodów:
7.30 – 9.45 - zapisy, wydawanie numerów startowych
10.00 – start
11.30 – zamknięcie trasy
12.00 – dekoracja zwycięzców

V . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasie o długości 10 km i 5 km. Trasa biegu na 10 km (2 pętle po 5 km z obiegnięciem Placu Niepodległości)

Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Trasa przebiega ulicami: Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Plac Niepodległości – Park Miejski

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 200 osób.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 16 września 2019 r. poprzez panel zgłoszeniowy https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/410.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
3. Za „Służby Mundurowe” uważa się przedstawicieli formacji mundurowych:
Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, Służba, Leśna, SOP, CBA, CBŚP, ABW, ITD, SWW, SKW, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, SUFO, służby mundurowe innych państw oraz Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA.
Zawodnicy w klasyfikacji mundurowych muszą zaznaczyć na Karcie Zgłoszenia /w stosownej pozycji/ numer lub nazwę jednostki/instytucji. Zwycięzcy nagradzani w tej klasyfikacji będą musieli potwierdzić swoją przynależność organizacyjną stosowną legitymacją.

VIII. UCZESTNICTWO

1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

IX. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
do dnia 16 września 2019 włącznie 35 zł - osoby pełnoletnie, 25 zł - młodzież szkolna i osoby urodzone w roku 1952 i starsze. W dniu startu w biurze zawodów dla wszystkich 55 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto TiS i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników.
4. Uiszczenie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Konto do wpłat opłaty startowej: Bank PeKaO SA, numer: 97 1240 5165 1111 0010 6139 5779
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy, ul. Gimnazjalna 16/25, 34-500 Zakopane, tytuł przelewu: Biegi Kurierów Tatrzańskich, imię i nazwisko uczestnika.
.

X. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 21 września (sobota) 2019 r, w godzinach 7.30 – 9.45 na Placu Niepodległości

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Kategoria open – za miejsca 1 – 3 Kobiety oraz 1 - 3 Mężczyźni – puchary
2. Kategorie wiekowe – K/M do 18, K/M 19-39, K/M 40-49, 50-59, K/M 60 i starsi – miejsce 1 – 6 dyplomy
3. Dodatkowe nagrody w zależności od hojności sponsorów.
4. Medale dla wszystkich Uczestników biegów 5. Klasyfikacja Służb Mundurowych - Kobiety i Mężczyźni:
Kategoria Open Kobiety miejsca 1 – 3 puchary, 4 – 6 , dyplomy. Open Mężczyźni miejsca 1 – 3 puchary, 4 – 6 dyplomy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami.
5. Osoby łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane z trasy.
6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia dodatkowych klasyfikacji.
8. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu

Kontakt: biuro MOSiR -18 20 73 966, P. Bożena Solańska - Towarzystwo Inicjatyw Społecznych- 502 13 87 25,
MOSiR – 182073966, 517589080,

Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Zostałem poinformowany o trudności zawodów, o ryzyku związanym z udziałem w nich i możliwych konsekwencjach zdrowotnych wynikających z udziału w zawodach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zawodów. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Za osobę niepełnoletnią oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny, który bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie trwania imprezy.
Oświadczam, że znam REGULAMIN i Politykę Prywatności i zgadzam się z ich postanowieniami. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i podaję je dobrowolnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Orkana 2, 34-500 Zakopane w celu prowadzenia usługi rejestracji do zawodów, zarządzania zgłoszeniami do zawodów. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.