Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Ogłoszenie o przetargu marzec 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

tn 1920x700 mosir Forrest Run SLIDER z logami

 

 Zapisy do Biegu  Run Forrest TUTAJ

 

tn 1920x700 mosir Rower Jest Wielce OK

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na oddanie w dzierżawę toalety publicznej w Zakopanem, usytuowanej w Parku Miejskim, ul. Staszica.

 Czas trwania dzierżawy – trzy lata

TOALETA                                            CENA WYWOŁAWCZA             WADIUM
w Parku Miejskim, ul. Staszica       450,00 Pln                                  300,00 Pln

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem w Pekao S.A. Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu.28.03.2017r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu Zakopane
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty miesięcznej za pierwszy miesiąc dzierżawy.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona w wyniku licytacji jako dzierżawca wylicytowanej toalety nie zawrze z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakopanem w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane tel. 182073966 lub 517589080
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji na dzierżawę toalet rozpocznie się w dniu 29.03.2017r. o godzinie 1200 w siedzibie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podania przyczyn.

 

 REGULAMIN - WARUNKI

ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji na prowadzenie toalety w Parku Miejskim ul. Staszica
§ 1
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa toalety w Parku Miejskim ul. Staszica na okres trzech lat
2. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem www.mosir.zakopane.eu
§ 2
Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest uzyskanie najwyższej kwoty opłaty miesięcznej za dzierżawę obiektu wymienionego w § 1.
§ 3
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 28.03.2017 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu

2. Osoba biorąca udział w licytacji winna przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dokument wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.
3. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie
§ 4
Minimalna cena netto miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 450 złotych

§ 5
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby:
a/ wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, rodzice i dzieci

§ 6

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza Dyrektor MOSiR Zakopane.

§ 7
1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawę obiektu co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

§ 8
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny /licytację/ na dzierżawę obiektu wymienionego w § 1

2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego za toalety dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5. Ustala się wysokość postąpienia na kwotę: 50 zł /i jej krotność/
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę miesięcznej opłaty za toalety i ogłasza dane uczestnika licytacji który wygrał przetarg.
7. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem
8. Komisja przetargowa sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

§9
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji nastąpi w dniu 29.03.2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

§ 10
1. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał – zalicza się na poczet opłaty miesięcznej za pierwszy miesiąc dzierżawy.
2. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
4. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, a przetarg zostaje powtórzony.
§ 11
1. Dzierżawca wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić kwotę oferowanej miesięcznej opłaty brutto bezzwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu, złożyć do depozytu zabezpieczenie finansowe w wysokości dwumiesięcznej opłaty brutto oraz podpisać umowę dzierżawy.
2. Wzór umowy jest załącznikiem do powyższego regulaminu

§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem.

Zakopane, dnia 17.03.2017r.

 

Wzór umowy 

 

UMOWA DZIERŻAWY NR…………………..

                zawarta w dniu 31 marca 2017 roku w Zakopanem pomiędzy:

Gminą Miasto Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zakopanem, ul. Orkana 2, NIP 736-000-77-98  Leszka Behounek z kontrasygnatą Głównego Księgowego Elżbietą Całka zwaną w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”

a

Panią/Panem ………………..zamieszkałą/zamieszkałym w……………….

NIP- ………………….. zwanym w dalszej części umowy  „Dzierżawcą”.

§  1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa toalety publicznej w Zakopanem, usytuowanej  w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Staszica

§ 2

Strony zawierają umowę dzierżawy toalet zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3

Ustala się datę rozpoczęcia działalności toalet na dzień 01.04.2017r. 

                                                                           § 4

Wydzierżawiający przekaże dzierżawcy toalety na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

                                                                                    § 5

1. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu w dniu 29 marca 2017 roku w wysokości zł ……… /słownie złotych: ……………netto/plus 23 % podatku VAT to jest zł ……… /słownie złotych…………… razem……………..(słownie złotych………….brutto)

2. Miesięczna czynsz jest płatny z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki przelewem na konto: Pekao S.A. O/Zakopane 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502

§ 6

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia toalet lub ich części    z użytkowania

- do 3 dni w miesiącu - bez zwolnienia Dzierżawcy z należnej opłaty miesięcznej,

- powyżej 3 dni wyłączenia - stawka opłaty miesięcznej zostanie pomniejszona    

  proporcjonalnie do okresu wyłączenia.

§ 7

1. Dzierżawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkiej staranności w  utrzymaniu toalet  w czystości, należytym stanie technicznym, zapewnienia porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz właściwego stanu sanitarnego na obiekcie i w związku z tym ponosi pełne koszty zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do pobierania opłaty za jednorazowe skorzystanie z toalety nie wyższej niż 2 złote (słownie złotych: dwa) od osoby.

3. Toalety będą czynne codziennie:

-  w okresie od maja do września nie krócej niż w godzinach 10 – 19,

-  w okresie od października  do kwietnia nie krócej niż w godzinach 10 - 16

4. Dzierżawca płaci kary pieniężne nałożone przez organy administracji publicznej z powodu zaniedbań Dzierżawcy i osób z nim współpracujących.

§ 8

1. Dzierżawca prowadzi działalność usługową polegającą na użytkowaniu toalet na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za mienie oddane do jego dyspozycji

2. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa

§ 9

1. Dzierżawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy - cennika na własny koszt

2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym urządzeń na dzierżawionym terenie

§ 10

  1. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat to jest od …… do……..
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za zgodą obu stron.
  3. Dzierżawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli zaistniały nadzwyczajne okoliczności istotne dla stanu majątkowego Dzierżawcy, które uniemożliwiają mu dzierżawę obiektu. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy skutkuje zakazem uczestnictwa w kolejnych postępowaniach przetargowych dotyczących obiektów MOSiR Zakopane.
  4. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:

      1) budowy, przebudowy lub remontu przedmiotu umowy.

      2) prowadzenia, remontu lub napraw zlokalizowanych na obiekcie wskazanym w § 1,

      3) zmiany przepisów prawa uniemożliwiających dzierżawę obiektu wskazanego w § 1.

      4) gdy przedmiot dzierżawy stanie mu się niezbędny dla realizacji jego zadań własnych lub     ujawnią się okoliczności uniemożliwiające dalszą dzierżawę.

  1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dzierżawca narusza warunki umowy, a w szczególności zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierżawy, będzie poddzierżawiał, podnajmował, użyczał obiekt w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zalegać będzie z płatnościami z tytułu czynszu dzierżawnego co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Prawo to wykonuje się przez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie.
  2. Strony przewidują możliwość zmiany warunków umowy w formie aneksu do niej.
  3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

§ 11

    Wydzierżawiający zastrzega prawo do naliczenia Dzierżawcy kar umownych w przypadku:

1. Podnajęcia lub poddzierżawienia wydzierżawionego obiektu opisanego w §1 w wysokości 40%  opłaty miesięcznej,

2. W przypadku korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego po wygaśnięciu niniejszej   umowy Korzystający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości 200%  opłaty miesięcznej określonej niniejszą umową.

§ 12

Dzierżawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z zabezpieczenia finansowego wniesionego Wydzierżawiającemu w dniu podpisania umowy.

§ 13

1. W dniu podpisania umowy Dzierżawca wniesie Wydzierżawiającemu zabezpieczenie finansowe w wysokości dwumiesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie ……. (słownie złotych: …………. 00/100)    

2. W przypadku powstania zaległości w płatności czynszu za okres co  najmniej dwóch miesięcy, Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do pobrania    z zabezpieczenia finansowego kwoty równej kwocie zaległości.

3. W sytuacji każdorazowego zmniejszenia kwoty zabezpieczenia finansowego wymienionego w ust. 1 Dzierżawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do wysokości opisanej w ust 1  w następnym miesiącu płatności opłaty miesięcznej. W razie niespełnienia tego  warunku Wydzierżawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w stosunku rocznym w wysokości równej oprocentowaniu rachunku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na którym zostanie umieszczona.

5. Po wygaśnięciu umowy albo po jej rozwiązaniu kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Dzierżawcy w terminie 14 dni na wskazany przez niego rachunek, za wyjątkiem sytuacji  opisanej w ust. 2.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby  Wydzierżawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla Wydzierżawiającego i Dzierżawcy.

Wydzierżawiający:                                                               Dzierżawca: