Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Ogłoszenie o przetargu na korty 2017-2019

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

tn 1920x700 mosir Forrest Run SLIDER z logami

 

 Zapisy do Biegu  Run Forrest TUTAJ

 

tn 1920x700 mosir Rower Jest Wielce OK

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na oddanie w dzierżawę kompleksu kortów tenisowych usytuowanych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

 Czas trwania dzierżawy – 10 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2019

 

   

OBIEKT

CENA WYWOŁAWCZA

CZYNSZ ZA 1 ROK

WADIUM
2 korty duże + 2 korty małe + 1 szatnia w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem 4500,00 Pln 1000,00 Pln

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem w Pekao S.A. Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu.05.04.2017 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu Zakopane
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona w wyniku licytacji jako dzierżawca wylicytowanych kortów nie zawrze z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakopanem w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane tel. 182073966 lub 517589080
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji na dzierżawę kortów rozpocznie się w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podania przyczyn.

 REGULAMIN - WARUNKI

ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji na oddanie w najem kompleksu kortów tenisowych usytuowanych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopane
§ 1
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa kompleksu kortów tenisowych usytuowanych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem na okres 10.04.2017 – 31.12.2019 r.
2. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem ul. Orkana 2, oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem www.mosir.zakopane.eu

§ 2
Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest uzyskanie najwyższej kwoty opłaty rocznej za dzierżawę obiektu wymienionego w § 1.

§ 3
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 1000 zł. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem Nr 20 1240 5136 1111 0010 5744 2430 Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 05.04.2017 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie MOSiRu
2. Osoba biorąca udział w licytacji winna przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dokument tożsamości.
3. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie

§ 4
Minimalna cena netto rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 4500 złotych (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) to jest 375 złotych miesięcznie

§ 5
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby:
a/ wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, rodzice i dzieci

§ 6

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza Dyrektor MOSiR Zakopane.

§ 7
1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawę obiektu co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

§ 8
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny /licytację/ na dzierżawę obiektu wymienionego w § 1
2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawnego za korty dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawnego.
5. Ustala się wysokość postąpienia na kwotę: 100 zł /i jej krotność/
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę rocznej opłaty za korty i ogłasza dane uczestnika licytacji który wygrał przetarg.
7. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem.
8. Komisja przetargowa sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

§9
Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji nastąpi w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 1200
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

§ 10
1. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał – zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej.
2. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, a przetarg zostaje powtórzony.

§ 11
1. Dzierżawca wygrywający przetarg zobowiązany jest podpisać umowę dzierżawy.
2. Wzór umowy jest załącznikiem do powyższego regulaminu.

§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem.

Zakopane, dnia 27.03.2017r.

 

 

****

UMOWA DZIERŻAWY NR…………………..

                zawarta w dniu 07 kwietnia 2017 roku w Zakopanem pomiędzy:

Gminą Miasto Zakopane reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zakopanem, ul. Orkana 2, NIP 736-171-76-74  Leszka Behounka zwaną w dalszej części „Wydzierżawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy  „Dzierżawcą”.

§  1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa kompleksu kortów tenisowych usytuowanych  w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem

§ 2

Strony zawierają umowę dzierżawy kortów zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3

Ustala się datę rozpoczęcia działalności kortów na dzień 10.04.2017 r. 

                                                                           § 4

Wydzierżawiający przekaże dzierżawcy korty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.

                                                                                     § 5

1. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu w dniu 06 kwietnia 2017 roku w wysokości zł ……… /słownie złotych: ……………netto/plus 23 % podatku VAT to jest zł ……… /słownie złotych…………… razem……………..(słownie złotych………….brutto) to jest……zł miesięcznie

w następujący sposób: do dnia 31 stycznia 50% rocznej kwoty czynszu (czynsz za I półrocze), do 31 lipca 50% rocznej kwoty czynszu (czynsz za II półrocze). W roku 2017 czynsz dzierżawny za okres od 10 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 płatny do 30.04.2017 roku, Dzierżawca jest także zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości za powierzchnię dzierżawioną – 1651 m².

2. Czynsz płatny w sposób określony w § 5 pkt 1 przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zakopanem, ul. Orkana 2 w Banku Pekao S.A. O/Zakopane 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502 na podstawie faktury vat wystawionej przez Wydzierżawiającego

§ 6

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia kortów lub ich części    z użytkowania

- do 3 dni w miesiącu - bez zwolnienia Dzierżawcy z należnej opłaty miesięcznej,

- powyżej 3 dni wyłączenia - stawka opłaty miesięcznej zostanie pomniejszona    

  proporcjonalnie do okresu wyłączenia.

§ 7

1. Dzierżawca ponosi pełne koszty utrzymania i prowadzenia kompleksu kortów takich jak: materiały niezbędne do utrzymania kortów w dobrym stanie technicznym (mączka, kreda, środki czystości, itp.)

2. Dzierżawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkiej staranności w  utrzymaniu kortów i zaplecza sanitarnego  w należytym stanie technicznym, zapewnienia porządku i właściwego stanu sanitarnego na obiekcie, ma obowiązek utrzymywania kortów w stałej gotowości do gry i udostępniania ich do użytkowania.

3. Dzierżawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wiosennej renowacji kortów w roku 2017, 2018 i 2019 zgodnie z instrukcją wykonawcy.

4.  Korty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinny być czynne codziennie.

§ 8

1. Dzierżawca prowadzi działalność usługową polegającą na użytkowaniu kortów na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za mienie oddane do jego dyspozycji

2. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa

§ 9

1. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zarządzenia Burmistrza Miasta Zakopane dotyczącego wysokości opłat za korzystanie z kompleksu kortów /załącznik nr 2/

2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym urządzeń na dzierżawionym terenie

§ 10

  1. Umowa zostaje zawarta na okres 10.04.2017 – 31.12.2019 r.
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za zgodą obu stron.
  3. Dzierżawca może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli zaistniały nadzwyczajne okoliczności istotne dla stanu majątkowego Dzierżawcy, które uniemożliwiają mu dzierżawę obiektu. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy skutkuje zakazem uczestnictwa w kolejnym postępowaniu przetargowym dotyczącym obiektów MOSiR Zakopane.
  4. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:

      1) budowy, przebudowy lub remontu przedmiotu umowy.

      2) prowadzenia, remontu lub napraw zlokalizowanych na obiekcie wskazanym w § 1,

      3) zmiany przepisów prawa uniemożliwiających dzierżawę obiektu wskazanego w § 1.

      4) gdy przedmiot dzierżawy stanie mu się niezbędny dla realizacji jego zadań własnych lub       

          ujawnią  się okoliczności uniemożliwiające dalszą dzierżawę.

      5) innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na w/w umowę.

  1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dzierżawca narusza warunki umowy, a w szczególności zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierżawy, będzie poddzierżawiał, podnajmował, użyczał obiekt w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zalegać będzie z płatnościami z tytułu czynszu dzierżawnego więcej niż 30 dni od terminu  płatności. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Prawo to wykonuje się przez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie.
  2. Strony nie przewidują możliwość zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

§ 11

1. Wydzierżawiający zastrzega prawo do naliczenia Dzierżawcy kar umownych w przypadku:

korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego po wygaśnięciu niniejszej umowy W takim przypadku korzystający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości 200%  opłaty miesięcznej określonej niniejszą umową.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby  Wydzierżawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla Wydzierżawiającego i Dzierżawcy.

Wydzierżawiający:                                                               Dzierżawca: